top of page

Norra Ljunghusen av Mikael Kristersson

Artikeln är skriven till Kristdemokraterna i Vellinge kommun. KD kommer ha en vågmästarroll i kommunfullmäktige 1 mars när frågan avgörs. Detta efter att en M-ledamot hoppat av sina uppdrag.

Äganderätten i all ära, men här handlar det ju inte om nån bonde som säljer nedärvd mark,

utan om kapitalstarka ägare till ett bolag som en gång billigt investerat i en allmänning.

 Själv tycker jag det blir lite fel att fokusera på att frågan i första hand gäller enskilda arter,

björnbär eller så. Det gäller ju hela livsmiljön för den biologiska mångfalden i detta område,

vilket är det som närmast liknar en urskog i vår kommun. Och områdets betydelse som nära

natur för barnen i Ljungenskolan, nu och i framtiden, kan inte överskattas.


Moderaterna går nu emot kommunens eget naturvårdsprogram från 2015, som

sammanfattar ”är ett ekologiskt värdefullt område då det dels uppvisar befintliga

naturvärden, dels visar på en potential att höja dessa ytterligare. Den vegetation och de

strukturer som finns i området är en bristvara på Falsterbonäset och någon ersättningsmark

går ej att finna i närområdet. Därför bör planområdet, med tanke på den nya kunskapen om

höga naturvärden, utgå ur översiktsplanen”. 


M går också emot det uttalade målet i översiktsplanen om en årlig befolkningstillväxt på 1

procent. Tillväxten torde bli minst fördubblad om denna plan och andra nybyggnadsprojekt

blir av. Samma år som naturvårdsprogrammet antogs skrev Miljö- och byggnadsnämnden i sin tjänsteskrivelse bl.a. "Ur natursynpunkt bör naturligtvis Naturvårdsprogrammet väga tyngst vid den avvägning som behöver göras mot behovet av bostäder"

I FNF anser vi som bekant att området inte ska bebyggas alls. Det ansåg inte Länsstyrelsen

heller 1996 när man yttrade sig om planen för Opus-husen som ligger bredvid idag. Då sa

Länsstyrelsen att "förutsättningar för reservatsbildning föreligger" samt att "ytterligare

exploatering i området inte bör ske med hänsyn till dess naturvärden". Länsstyrelsen

påpekar även att hela Falsterbonäset är av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Man

satte alltså ner foten 1996 och sa "nu är det slutbyggt".


2015 yttrande sig Länsstyrelsen igen och uppmanade Vellinge kommun att avbryta detaljplanen. Av samma skäl som man lyfte 1996. Området är av riksintresse.

2018 svänger Länsstyrelsen helt och svarar kort att Vellinge Kommun uppfyllt 11 kap. 10-11 §§ PBL (Plan och byggnadslagen) och ger klartecken till planen. Den nye handläggaren har uppenbarligen inte satt sig in i ärendets tidigare behandling. Någon kommunal naturvårdsplan ser vi inte heller röken av några år senare. 

Det går inte att resonera som att ”varför skall inte fler få möjlighet bo att på Näset”. De

flesta som bor här har flyttat hit just för naturens skull. Men att både ha och äta kakan är

inte möjligt. Sedan jag var barn har Skanör-Falsterbos åretruntbefolkning tiodubblats. Var

går gränsen och har en generation rätt att bebygga allt som är tillgängligt? Exploaterad mark kan aldrig återställas. Än om vi bebygger allt som går så kommer den stora befolkningsmajoriteten i Öresundsregionen ändå inte kunna bo här eller ha någon natur kvar att färdas till på fritiden. Och som en art på jorden har vi människor knappast rätt att fortsätta den drastiska minskningen av andra arter och utarmningen av den biologiska mångfalden, vilket ju i slutändan drabbar oss själva och kommande generationer av vår egen art.

 

Vellinge kommun skulle med sina många naturreservat och Nordeuropas förnämsta

flyttfågelsträck i stället kunna profilera sig som en miljövänlig naturkommun. M:s plötsliga

skrotning av Naturum på Strandbaden (i stället för en utveckling av denna verksamhet som

många önskat) vittnar tyvärr om en annan inställning från det maktbärande partiet. Den

stora opinion mot detta bland Näsets befolkning (inklusive många moderater) vittnar om att

kommunledningen är i otakt med tiden. Mikael Kristersson, 4 februari 2021 Rundvandring i norra Ljunghusen med Liberalerna, Centern och Miljöpartiet. Dagen efter genomfördes rundvandring med SD och sist KD.


38 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page