top of page

VI KOMMER ATT ÖVERKLAGA GLÄNTAN

Efter genomgång av domen med miljöjurister så anser vi att där finns många brister. MMD har inte tagit vårt överklagande i tillräckligt beaktande gällande bristande naturvärdesinventering och avsaknaden av en MKB (miljökonsekvensbeskrivning).

I naturvärdesinventeringen konstateras det förekomst av fladdermöss som är skyddade enligt EU:s artförordning. Ändå har Vellinge kommun inte utfört en fördjupad fladdermusinventering. Vid ett snabbt fladdermussök den 25 september observerade vi två arter i området varav en även är rödlistad.

Det antas även i naturvärdesinventeringen som gjordes att området är en del av en viktig spridningskorridor på Falsterbonäset och att norra delen mest sannolik är en viktig fjärilsäng där fridlysta arter kan finnas OM man hade utfört inventeringen på annan tidpunkt på året (augusti). Vidare så är hela Falsterbokanalen en viktig fågellokal för både flyttande fåglar och övervintrande. En ökad störning i form av buller och belysning riskerar att störa denna lokal och konsekvenserna av det är inte beskrivna i planmaterialet.

Vi vill även fortsätta pröva skyddet Riksintresse för friluftsliv som området omfattas av. Enligt Miljöbalken krävs det väsentligt samhällsintresse för att exploatera inom områden av riksintresse och vi anser inte att bostadsrätter för 9 - 35 miljoner kronor utgör ett sådant väsentligt samhällsintresse. Det ska då handla om inrättningar för vård, skola och omsorg och där alternativ byggbar mark helt saknas. Försvarsanläggningar och anordningar för att underlätta tillgängligheten till naturreservat kan vara andra exempel.

Vi kan även konstatera att MMD inte tagit trafikfrågan på tillräckligt stort allvar när det helt saknas avtal och godkända lösningar för ökad trafik i området och ut på väg 100. MMD nöjer sig med att det finns "ett gott samarbete" men det anser vi inte är tillräckligt för att kunna anta en detaljplan. Vad händer om väg 100 inte byggs ut? Vad händer när sommartrafiken ner mot stranden börjar störa lägenhetsinnehavare och närboende? I planmaterialet presenteras Östra Kanalvägen som en gågata med en smalare väg, bänka invid vägen och barn som leker med bollar och cyklar. Inte en bil i sikte. Så ser det inte ut idag och planen presenterar ingen lösning på det heller. Trafikfrågan överlämnar vi dock till andra parter att överklaga.


23 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page