top of page

Skyddet mot högvatten

FNF har den 4 juli begärt prövningstillstånd hos Högsta Domstolen av dom rörande skyddsvallen och delområdena 2-7 som omfattar sträckan längs Flommen upp till Fädriften. På denna sträcka har Vellinge kommun av domstol fått rätt att anlägga en flera meter hög mur väster om bebyggelsen och därmed längs befintlig tångvall.


Rätten att begära prövning hos HD står alla fritt och efter noggrant övervägande var vi eniga om att kulturmiljön i området för etapp 2-7 påverkas så pass negativt av en tre meter hög mur, att frågan måste få möjlighet att hanteras separat


FNF har i tidigare instanser yrkat att tångvallarna istället ska restaureras och förstärkas enligt traditionella metoder för att återfå sin funktion som skydd mot bland annat extrema högvatten. Kulturminnen/fornminnen får och bör underhållas och en mur längs sträckan skadar inte bara den fria tillgängligheten i området utan den förstör även en historisk kulturmiljö. Mark- och miljööverdomstolen såg positivt på lösningen men hindrades liksom Länsstyrelsen av Kulturmiljölagen.


Området ligger förhållandevis högt och västra Falsterbonäset expanderar genom att Måkläppen rör sig norrut och förstärker kusten. Vågkraften blir därför svag. En tångvall enligt nedan foto skulle då utgöra ett fullgott skydd i många decennier framåt. Samtidigt som vi för traditionen och kunskapen om dess konstruktion vidare.


Vi tror att frågan kan vara intressant för HD att pröva eftersom invallningen är den första i sitt slag i Sverige och det blir säkert inte sista gången ett kultur- eller fornminne blir en konfliktfråga i dessa sammanhang.


Detta hindrar inte kommunen från att påbörja etapp 1 i norra Skanör.


YRKANDEN


Falsterbonäsets naturvårdsförening yrkar att Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd.


Föreningen yrkar också att Högsta domstolen, med ändring av Mark- och

miljööverdomstolens dom, avslår Vellinge kommuns ansökan avseende delområde 2-7(tångvallarna) och återförvisar ärendet till lägre instans för fortsatt utredning om översvämningsskyddens utformning i denna sträckning.
54 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page