top of page

Ny skola i Östra Höllviken - Vi offrar naturen för "behjärtansvärda" satsningar
Samråd över detaljplan för del av Höllviken 23:7, ny grund- och förskola norr om Henriks hage, Höllviken, Vellinge kommun, Skåne län


Falsterbonäsets Naturvårdsförening (FNF) har tagit del av förslag till rubricerad detaljplan. Nedan följer våra synpunkter.


Avsteg från översiktsplan

Denna detaljplan är fortfarande ett avsteg från befintlig översiktsplan. Vi anser det oklart varför detta avsteg görs. Konsekvensen blir att natur- och kulturmiljövärden påverkas på ett negativt sätt.


Naturpåverkan

FNF har gått igenom både naturinventeringen och BMP och finner att man tagit för lite hänsyn till naturmiljön, när man säger att naturområdet längs vallen ska vara 20 meter. Då bortgår 3 meter i stig och grässträng. Eftersom detta område är potentiellt viktigt för både renlosta och kösa samt olika pollinerare bör full bredd 20 m ges kring vallen och FNF hoppas inte att träd och buskar tillåts utbreda sig där, eftersom allt då förloras.


För att behålla renlostan kan skötselåtgärder behövas. För detta bör man tala med Lunds Botaniska Förening och Länsstyrelsen. Sedan kan inte FNF se hur mycket som tas av naturmarken i väster. Den bör inte få begränsas ytterligare både som tillgång för närboende och för skolans biologiundervisning.


Naturinventeringen har gjorts utan bitankar, så den ser bra ut. Säkert kan man finna mer om man är där vid fler tillfällen spridda även året. Vilket givetvis måste göras.


Det är ett läge med naturområde i närheten, som vi önskat för skolorna, men med tanke på elevantalet och den därmed följande förslitningen av området, så torde naturmarken vara alltför liten.


Kompletterande synpunkter kring naturvärdet i planområdet via FNF:s floraexpert Ulla-Kristina Eriksson

Naturen är väldigt omväxlande och rik även på vintern. Här vill vi t ex nämna vallar med rik gräs-och örtflora och kullar med vissnade vilda växter av olika slag. Även buskage innehållande blandade arter av låga och höga buskar och gamla träd med befintligt fågelbo. FNF har sett många övervintrande fågelarter äta av de många olika bären på buskarna.

Även en damm (ev. grävd eller kanske en gammal märgelgrav?) finns söder om den befintliga skolan. I denna finns rikligt med vegetation (antagligen även olika grodarter),

Med detta vill vi ha sagt att man bör spara så mycket som möjligt av den vilda och omväxlande naturen som redan är etablerad och som nu fungerar i ett naturligt ekosystem. Det blir aldrig lika bra med nyplanteringar och det tar mycket lång tid att skapa ett fungerande ekosystem för vilda djur och växter.


Viken fantastisk tillgång med en så omväxlande vild natur så nära ett stort skolområde och ett nytt bostadsområde! FNF menar att det kan vara värt att omprioritera vissa delar av planerna för att kunna behålla befintlig natur.Påverkan på park- och rekreationsområde

FNF är oroliga för hur det befintliga park- och rekreationsområdet, som avslutar Höllvikens småhusbebyggelse i öster, kommer att påverkas. FNF önskar att kommunen i planförslaget förtydligar att detta område inte skall exploateras.Övriga synpunkter

Skälet till planändringen anges vara att man behöver grund- och förskoleplatser i denna kommundel. Det sägs också att hälften av eleverna bedöms komma från Rängs Sand.

Eftersom skolan i första hand är tänkt som skola för barnen i Rängs Sand borde det vara ganska naturligt att lokalisera den till Rängs Sand. Man påstår lite kryptiskt att trafiksituationen genom Kämpinge by kan förvärras vid en sådan lokalisering. Är det inte tvärtom?


Skolbarnen från Rängs Sand måste på något sätt ta sig till den nya skolan. Är skolan i Rängs Sand blir den angivna vägen inte belastad, men om skolan läggs där man nu föreslår måste alla bilar och bussar med skolbarnen passera genom Kämpinge på väg till och från skolan. Som vi förstår det kommer den föreslagna lokaliseringen av skolan snarare öka än minska trafiken genom Kämpinge.


I kartan är förbifart Kämpinge inritad med kommentaren att denna sammankoppling mellan Höllviken och Rängs Sand inte är trolig, eftersom den är tänkt som statlig väg och att Trafikverket inte arbetar för att detta ska ske. Det vore väl rimligt att tänka sig att Vellinge Kommun då satte igång att arbeta för att få dit vägen. Innan vägen direkt till Rängs Sand finns ska man bara inte fundera på att öka trafikflödet! Det är en inte alldeles ologisk tanke att bygga vägen innan man sjösätter en plan som innebär att trafikflödet kommer att öka i väsentlig grad.


Förvaltningens förslag att lokalisera en skola för Rängs Sand till östra Höllviken, vid Henriksdalsvägen, är nog inte det bästa förslaget (även om det är i anslutning till befintlig cykelväg till Rängs sand), eftersom – vilket också framgår av planförslaget - biltrafiken till skolan och förskolan från Rängs Sand antas öka ganska mycket.


Trafiken antas till större delen bestå av att lämna och hämta barn, varför det blir två rörelser fram och tillbaka på förmiddagen och två på eftermiddagen. En stor del av dessa trafikrörelser bedöms ske i samband med föräldrarnas resor till och från arbetet. Idrottshallen, som i första hand är avsedd för skolan, kommer under kvällstid sannolikt att användas till föreningsaktiviteter, vilket också genererar biltrafik. Man kan på goda grunder uppskatta antalet tillkommande trafikrörelser till storleksordningen 800 - 1000 per dygn under vardagar.

Den föreslagna busshållplatsen föreslås av trafiksäkerhetsskäl utformas som en timglashållplats, som bygger på att gatan smalnas av till endast ett körfält längs hållplatsområdet och att all trafik står stilla i båda riktningarna när passagerarna stiger av och på bussen. Detta är naturligtvis ett lovvärt initiativ, men vi tror man skulle be trafikplanerarna, innan de bestämmer sig, fundera över varför man tog bort timglashållplatsen på Östersjövägen.

Att lokalisera skolan till en plats som, i förhållande till det förväntade upptagningsområdet, kommer att medföra en ökning av trafiken jämfört med en lokalisering i Rängs Sand är heller inte i samklang med den miljöproblematik som egentligen hela världen står inför pga. de ökande halterna CO2 i atmosfären. Det borde vara rimligt att man tar hänsyn till detta, också när man planerar i Vellinge kommun.

Med detta förslag till lokalisering av den nya skolan kommer det att ligga en lång rad av skolor alldeles intill varandra. Man kan fundera över hur lämpligt och väl genomtänkt det är – ur flera synpunkter! I tätortens västra del finns Ljungskolan, i tätortens centrala del kommer (eftersom alla skolorna ligger intill varandra) en gigantisk skolkoloss och i tätortens östra del kommer – ingenting!

Avslutningen innehåller en förklaring att den nya skolan i kommundelen är en konsekvens av redan genomförd bostadsutbyggnad i kommunen, särskilt i Rängs sand. Varför lokaliserar man då inte skolan till Rängs Sand?


När vi under 2021 har undersökt det verkliga behovet av en ny skola av denna storlek så kan vi bara komma till den slutsats att den inte behövs. Om östra Höllviken inte byggs ut, vilket FNF inte anser att man ska göra, så saknas ett hundratal platser fram till 2027 (Tjänsteskrivelse Dnr: Un 2020/809). Dessa bör kunna tillgodoses via en utbyggnad av befintliga skolor och/eller satsar på en ny mindre skola i Räng Sand som vi tar upp tidigare i yttrandet. Eftersom samtliga utredningar genomförts med förutsättningen att Höllviken ska fortsätta växa, utöver naturlig konvertering av sommarstugetomter till året runt, samt frångår översiktsplanen, så kan vi inte se att det skulle vara relevant att göra alla dom ingrepp som detta medför på en av Höllvikens få närnaturområden som finns kvar.

33 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentários


bottom of page