top of page

LYXBOSTÄDER I FRILUFTS- & NATUROMRÅDE I HÖLLVIKEN

Uppdaterat: 30 dec. 2021

Nu är ett större antal 4-våningshus, centrumhus och P-platser i Kanalskogen beslutade genom att Centern och Moderaterna röstade i samma riktning i kommunfullmäktige. Ja ni läste rätt, vi ska fortsätta förtäta och exploatera mark som idag är ämnat för natur- och friluftsändamål på Falsterbonäset. Vi ska fortsätta förändra våra idylliska och småskaliga orter till förtätade höghusområden där närnaturen försvinner. FNF är inte motståndare till en utveckling av området men anser att det ska vara med friluftsliv- och natur i fokus. Inte bostäder och centrumverksamhet.


Hela Kanalskogen i Höllviken, inklusive det norra området som kallas Gläntan, ingår i det område som Naturvårdsverket pekat ut som riksintresse för friluftsliv. "Riksintressen är ett verktyg för kommunal samhällsplanering och områden som är av riksintresse ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada deras värden eller möjligheterna att använda områdena för avsett ändamål" (Naturvårdsverket). Att då försöka omforma ett område avsett för friluftsliv och fritidsverksamhet till bostäder är inte förenligt med riksintresset anser FNF.

Vidare så angränsar det planerade området till naturskyddade områden, både skog och hav, vilket riskerar att störa skyddade och fridlysta arter som antingen bor och reproducerar sig i området eller är beroende av det som rastplats. Att gång på gång "hänvisa" djur- och växtlivet till naturreservaten är naivt och arrogant. Konsekvenserna har därmed inte utretts tillräckligt väl i planarbetet där man enbart utförde en naturvärdesinventering och ingen MKB. Det räcker att det blåser den dagen när inventeringen gjordes, eller som i detta fall för få inventeringar, för att många arter som vanligtvis uppehåller sig där inte observeras. I detta planarbete antar man att det inte finns något skyddsvärt i området. Man tar därmed stora beslut på antaganden. Något både Centern och Moderaterna uppenbarligen inte hade några problem med när dom röstade igenom planen.

Inom det planerade området finner vi flera för Falsterbonäset uppskattade arter och som ingår i den biologiska mångfalden på Näset - Liljekonvalj (fridlyst), flera fjärilsarter, bastardsvärmare, skogsalm (akut hotad), ek, tall, räv och solitära/marklevande bin mm. Vad som sparas av detta kan vi åter igen bara göra antaganden runt men hys inga förhoppningar när stora maskiner ska dra in och trafiken ökar med 400-500 fordon per dygn, belysningen står på nattetid och buller mm ökar. Den så kallade omplanteringen av träd har kommunen rätt att göra var dom vill i kommunen och en stor andel av träden dör.

Det tragikomiska i allt detta är att flera av dessa arter försöker några av oss skapa gynnsamma miljöer för på andra håll i kommunen. Eken på Skanörs Ljung (som Kanalskogen är en del av), tallen i hela Höllviken och Ljunghusen genom marklov, pollinerare och artrika vägrenar på bland annat Stenbocks väg. Men just här ska vi skövla allt detta, över 100 tallar kommer fällas. Boende på Näset lägger dagligen ut vackra bilder på naturen dom rör sig i och fångar man en räv på bild ska man vara glad.

Den 9 december arrangerade vi en rundvandring i området som nu ska exploateras såvida

överklagan inte beviljas. Vi kunde då tyvärr konstatera att hur väl de olika partiernas representanter var pålästa varierade kraftigt. Att rösta för en plan som denna förpliktigar till att man efteråt inte frågar oss "var har ni fått ifrån att det ska tillkomma 500 fordon per dygn?" när det står i planutredningen. Eller att man inte är medveten om det bullerskydd som också ska anläggas trots att man fått informationen till sig. Listan är lång och dessa frågor har tyvärr kommit i veckan. Hur ska invånare och väljare kunna göra bättre och mer faktabaserade val än de politiska representanterna klarar av eller är intresserade av att göra?

Fortsättning följer i denna fråga eftersom planen måste prövas rättsligt.

Läs mer om vår rundvandring med politiker, boende och föreningsliv här https://www.sydsvenskan.se/.../arga-protester-mot...

95 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page