top of page

Lynetteholm - Ett hot mot Falsterbonäset

FNF agerar på den dumpning som nu påbörjats i Öresund. Vi behöver först förstå vad Länsstyrelsens nästa steg är och hur Vellinge kommun ställer sig till frågan. Därefter ser vi över möjligheterna att anmäla till EU-domstolen med stöd av EUs art- och habitatsdirektiv. Vi är just nu i kontakt med personer som jobbat med frågan sedan 2019 och vi behöver tala med fler i kommande vecka. Riskerna med danskarnas dumpning av schaktmassorna, strax intill den dansk-svenska territorialgränsen och Vellinge kommun, är uppenbara eftersom de kan allvarligt skada de marina biotoperna vid Falsterbonäset men också tillgången till rent vatten för friluftslivet. De danska motiven är både uppenbara och mer grumliga, främsta och mest uppenbara motivet till denna enorma konstgjorda ö är tusentals bostäder. Men man menar även att ön ska skydda Köpenhamn mot stormfloder. Man hittar med andra ord en nytta til med ön som få kan ifrågasätta. Kan en eventuell förorening av Öresund tillåtas med två så starka motiv? Givetvis inte. Det behövs mer mark för en växande stadsbefolkning. I likhet med Malmö kan städerna bara växa mot havet - en gammal tradition som för Malmös del bl.a. började med bygget av en järnvägsbank för Södra stambanan som på 1850-talet anlades i Lommabukten och för Frans Suells hamn för Malmö. I København, konstgjorda öar och utfyllnader t.ex. Ydre Nordavnen, Prøvesten och Refshaleøen och i Malmö, i Lommabukten, Norra hamnen och Västra hamnområdet. Detta speglar historiskt samma problem och de begränsningar som gäller för båda städerna: åkerjorden är en dyr och knapp resurs, havet ses som en fri "allmänning". Detta är en allmän och global lösning vid bristen på mark. Holland är kanske det tydligaste exemplet på detta. Elin Fjellmans artikel i Sydsvenskan belyser problematiken och återger Länsstyrelsens i Skåne beskrivning av miljörisker: man varnar för spridning av förorenat bottensediment från Köpenhamns hamn, förändrat vattenflöde i Öresund och förlust av havsväxtmiljöer som ålgräsbottnarna, viktiga för reproduktion av flera olika fiskarter. Ett belysande exempel på hur känsliga grunda hav kan vara är skadorna efter sandsugning på de grunda havsbottnarna i Öresund och i Køgebukt. Där man sugit sand återkommer inget liv. FNF är väldigt tydligt part i målet då Näset är en viktig del i ett Natura 2000-område. Vi naturvårdsföreningar har genom åren arbetat för att grunda bottnar ska behållas i Vellinge kommun, men trots det har utfyllnad skett i Höllviken - väg 100 och i Ammebukten - Ljunghusens GK. Då måste vi givetvis agera även här. Med tanke på storleken på frågan så blir det i första steg genom påtryckningar på berörda myndigheter. Vi tillstyrker en grundligare miljökonsekvensutredning i likhet med olika instanser på båda sidor av Sundet. https://www.sydsvenskan.se/.../lansstyrelsen-lynetteholms...


97 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page