top of page

Vilket värde har fridlysta arter i Vellinge kommun?

Uppdaterat: 2 okt. 2023

FNF genomförde den 25 september en fladdermusinventering av naturområdena Norra Ljunghusen och Gläntan (Höllviken). Fynden var mycket intressanta där starkt hotade arter observerades med hjälp av både ultraljudsdetektor i kombination med vanlig observation av expert. Samtliga fladdermusarter är fridlysta men vissa är mer hotade än andra, så som större musöra som vi observerade i Norra Ljunghusen.

Båda områdena är tyvärr under planering för en omfattande exploatering och FNF har tidigare kritiserat Vellinge kommun för bristfälliga naturvärdesinventeringar där man i fallet Gläntan inventerat vid fel tidpunkt på året och dygnet. Man gör knappt vad som krävs enligt lagstiftningen. Något som bevisar att kommunens faktiska intresse för att värna våra natur- och miljövärden aldrig går före kraven på att exploatera.

Resultaten var inte oväntade eftersom Norra Ljunghusen är upptaget som ett område med höga naturvärden i Vellinge kommuns naturvårdsprogram från 2015. Området beskrivs som icke önskvärt att exploatera men är ändå under planering för både 3-våningshus och villor som ska byggas i stort sett hela vägen ut mot där Skanörs Ljung startar. Med andra ord ett enormt ingrepp om det inte stoppas politiskt.

Gläntan ligger liksom Norra Ljunghusen i direkt anslutning till både naturreservat och Natura 2000. Området är därför en fullt integrerad del av dessa naturskyddade områden och fungerar som en spridningskorridor och för födosökande. För flera arter även som habitat. Här planeras också för 3-våningshus och ett verksamhetsområde. Exploateringen kommer innebära både ökad belysning och störningar, vilket påverkar bland annat fladdermusen negativt men även flera nattaktiva arter.

Fladdermusen har i allmänhet inga problem med att dela plats med oss människor men det handlar då främst om agrara miljöer med tillgängliga vindar, stora träd, gamla träd med håligheter och dämpad belysning och buller/oljud. Detta har vi fortfarande delvis kvar på Falsterbonäset men den ständiga klåfingrigheten och en stadsliknande utveckling bidrar effektivt till att ta död på allt detta.

RESULTAT

Fladdermusinventering 25.9.2023.

Deltagare: Styrelseledamöter FNF samt expert Jan-Åke Hillarp. Utrustning: Pettersson Ultrasound Detector D 240x och Pettersson Ultrasound detector D 100

Banvallen mellan Stationshuset och stigen ner till Grindstugan.

Denna kväll varningen sydlig ca 7 m/s, men märktes knappt i lä bakom skogen som består av tall bok, ek, al , bjärt i trädskiktet och hassel, björnbär (flera arter), kaprifol m fl och bitvis ganska tätt. Flera lågor står i området vars biodiversitet är mycket hög.

Tid: 1930 - 2015.

Arter: Myotis sp (40 kHz) 1 ex förbiflytande. Obestämd art av myotis. Dvärgpipistrell (55 kHz) > 2 ex hörda. Nordfladdermus (32 kHz) - 2 ex rörde sig längs banvallen. Sydfladdermus (25 kHz) 1 ex inte helt säker artbestämning. Gråskimmlig fladdermus (25 kHz) 1 ex.

Gläntan vid Sjöscouternas stuga och skogen öster därom.

Hus med trädgård och båtuppställningsplats samt på två sidor liggande lågstammig ca 70-årig tallskog med svagt buskskikt.

Tid: 2030 - 2100.

Arter: Nordfladdermus (30kHz) 1 ex Större brunfladdermus (20kHz) 1 ex flög längs gångstigen i tallskogen Foto: Stor brunfladdermus, Jan-Åke Hillarp


19 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page