top of page

Förtätningen av Falsterbonäset fortsätter i rasande fart

Nu är det tänkt att utbyggnaden av östra Höllviken ska påbörjas. Över 1 000 nya bostäder på 20-30 års sikt. En enorm utmaning för Falsterbonäset vad gäller negativa följder av förtätning och trängsel. Vi kommer även fortsätta förbruka våra klass 9-10 jordbruksmarker, något vi inte minst ser i dessa tider är dumdristigt att göra. LRF ställer sig mycket kritiska till planerna. FNF tror att vi kan säkra framtidens välfärd med andra metoder än att konstant exploatera och förtäta Näset. Som privatperson kan du alltid skriva till Vellinge kommun och klaga om du håller med. Läs mer nedan.

Kommunen planerar nu för Etapp 1 i utbyggnaden av östra Höllviken, i form av tre stycken flerbostadshus och upp till 30 st rad- och kedjehus.

Samrådsmöte hölls för allmänheten på Stora Hammars skola den 1 mars, där invånarna informerades av utbyggnadens utformning och konsekvenser. Förutom FNF fanns bl.a. en representant från LRF på plats, som ställer sig mycket kritisk på att bebygga åkermark av klass 10 och att förändra landskapsbilden. FNF instämmer helt i detta, och så här ser vi på saken:


LOKALA ASPEKTER

Bevarande av åkermark – en samhällsviktig och prioriterad fråga Vår livsmedelssuveränitet och förmåga till självförsörjning blev högaktuell i och med utbrottet av covid-19. Med oron i omvärlden är det nu än mer viktigt att säkerställa vårt oberoende av andra länder genom inhemsk produktion. Regeringen bedömer i sin rapport "Lantbrukets sårbarhet" att det behövs ökad kunskap om jordbruksmark och jordbruksproduktion vid all planläggning. Under perioden 2016–2020 exploaterades i Sverige drygt 3 000 hektar jordbruksmark, vilket motsvarar ungefär 6 000 fotbollsplaner. Störst exploatering har skett i Skåne. Byggande av bostäder är den främsta orsaken till att jordbruksmark exploateras – så här måste även Vellinge kommun ta sitt ansvar! Bebyggelsen kommer att ta ännu en del av vår bästa åkermark, klass 10, i anspråk. Att bygga bort god jord är oåterkalleligt och därför bör all sådan exploatering stoppas.

Landskapsbilden

Planområdet utgörs idag av obebyggd åkermark, med långa utblickar i landskapet och över omgivande gårdar. Karaktären utgörs av småskaligt jordbrukslandskap, vilket vi anser är värdefullt att bevara. Det är mycket tråkigt om vi i och med en massiv utbyggnad endast får bostäder istället. En storstadsförort ska inte vara det första man möter i Höllviken. Denna opersonlig bebyggelse har vi redan gott om i våra närområden, och hör inte hemma här!

Befolkningsökningen

Den höga takten av bostadsbyggande har gjort att Höllviken expanderat rejält på senare tid, och till stor del har Höllviken redan ändrat karaktär i och med uppförandet av massiva flervåningshus på framträdande lägen. Kommunens mål om befolkningsökning fram till 2030 får inte överskridas. Byggtakten i området är redan för hög för att ske naturligt, där nya bostäder och områden kan få tid att växa upp och smälta in i lagom takt. Långsiktigt hållbar utveckling bör vara ledorden i en kommun som har råd att tänka på det.

ÖVERGRIPANDE ASPEKTER

Planförslaget berör viktiga riksintressen: - Naturvård: Planområdet berörs av riksintresset för naturvård 3 kap 6§ (Måkläppen-Limhamnströskeln). - Högexploaterad kust: Planområdet omfattas av riksintresset för kustzonen, högexploaterad kust 4 kap 4§. Syftet med riksintresset för kustzonen är att bevara de återstående oexploaterade kuststräckorna för bl.a. friluftsliv och turism.

Hushållningsbestämmelser enligt 3 kap. miljöbalken – Jordbruksmark: Hela planområdet utgörs idag av jordbruksmark. Jordbruksmarken i planområdet klassas som klass 10, vilket är den högsta på en tiogradig skala. I Vellinge kommun i stort utgörs ca 67 % av landarealen av jordbruksmark. All jordbruksmark i kommunen har gradering 8-10. Enligt miljöbalken är bevarande av jordbruksmark ett statligt intresse för att den nationella förmågan att producera livsmedel och andra allmänna nyttigheter ska säkerställas. Jordbruksmarken är en unik och icke förnyelsebar resurs och nybildningen av jordlager som går att använda till odling tar tusentals år. Jordbruksmark som försvinner genom exploatering går därför inte att återställa. Jordbruksmark har därför starkt skydd i lagstiftningen och får endast exploateras i undantagsfall.


Kulturmiljö – Fornlämningar: Inom planområdet finns en fornlämning med RRÄ-nummer: Stora Hammar 38.

----------------------------------------------------------------------------------- Samråd pågår fram till den 22 mars. Som remissinstans kommer FNF att skicka in en skrivelse baserad på ovanstående, i linje med vår vision att "värna, vårda och visa", för att bidra till en mer hållbar utveckling. Handlingar i ärendet finns tillgängliga på vellinge.se12 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

コメント


bottom of page