top of page

Dumpning av 1,5 miljoner m3 miljöfarligt sediment i Öresund är anmält till EU-kommissionen

FNF har nu anmält dumpningen av kontaminerade muddermassor i Öresund till EU-kommissionen. Efter dialog med Naturskyddsföreningens jurister så enades vi om denna åtgärd. Dumpningen sker inte på svenskt territorialvatten men endast 2 km från Falsterbonäsets Natura 2000-område och cirka 1 mil från Falsterbonäset. Det är först om 20% av sedimentet når svenskt vatten som en reglering kan bli aktuell enligt gällande avtal. Detta anser många är alldeles för höga volymer och sedimentet bör istället lagras på land. Som vi tidigare berättat innehåller sedimentet med största sannolikhet höga halter av bland annat arsenik, organiska nickelföreningar, kromföreningar och andra miljöfarliga föreningar. Någon grundlig utredning av detta samt konsekvenserna för det ytterst känsliga Öresund har inte gjorts. Öresund anses idag vara Sveriges friskaste ekosystem tack vare kraftiga åtgärder senaste decennierna. Anläggandet av Lynetteholm riskerar dessutom att störa flödesförhållandena genom Öresund, vilket kan påverka enorma vattenområden. Genom Öresund tillförs Östersjön syrerikt vatten från Nordsjön.

Anmälan gjordes med stöd i EUs fågeldirektiv samt art- och habitatdirektiv som reglerar bestämmelserna och skyddet för Natura 2000.


227 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page